Infolinia: pon.-pt. w godz. 7:30-15:30

Regulamin
sklepu Internetowego FarbyOnline

I. DEFINICJE
W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
    •    Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystającą
z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub dokonującą Zamówienia w ramach Sklepu; Klientem w przypadku osób fizycznych może być wyłącznie
osoba pełnoletnia;
    •    Konsument – oznacza Klienta, będącego osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą lub korzystającą ze Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
    •    Produkt – oznacza produkty ofertowane za pośrednictwem Sklepu;
    •    Sklep – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.farbyonline.eu, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów Produktów lub korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną;
    •    Sprzedawca – oznacza EURO POWDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Międzyrzeckiej 134, 43-382 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000775852; NIP 5472211149 REGON 382789678, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł, nr telefonu: 33 506 50 51, adres e-mail: info@farbyonline.eu;
    •    Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
    •    Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
    •    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
    •    Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów/Produktu, określające ich rodzaj i liczbę, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i zawierające dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę –za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.farbyonline.eu oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

III. OCHRONA DANYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI
    •    Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
    •    Klient rejestrując się w Sklepie oraz składając Zamówienie bez rejestracji podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i upoważnia Sprzedawcę do ich przetwarzania.
    •    Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności i informacja o plikach cookies znajdująca się w Załączniku nr 1 
do niniejszego Regulaminu.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
    •    Za pośrednictwem strony www.farbyonline.eu Sprzedawca świadczy następujące bezpłatne Usługi:
    •    udostępniania i umożliwiania przeglądania oraz wyszukiwania przez Klientów Produktów znajdujących się w Sklepie oraz umożliwiania Klientom dokonywania zakupów Produktów
za pośrednictwem Sklepu;
    •    Usługi świadczone na podstawie umowy o prowadzenie konta, obejmujące prowadzenie indywidualnego konta Klienta, w ramach którego Klient;
    •    uprawniony będzie do wprowadzania zmiany swoich danych podanych na koncie;
    •    będzie miał dostęp do platformy internetowej Sklepu zawierającej informację o historii swoich Zamówień, statusach Zamówień itp.
    •    Newslettera – polegającego na przesyłaniu Klientom informacji handlowych drogą elektroniczną,
    •    Do zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b) niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej, wypełnienie formularza rejestracji na stronie Sklepu, oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji. Rejestracja wymaga prawidłowego wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe. Logowanie się na konto Klienta wymaga podania loginu i hasła (ustalonego indywidualnie przez Klienta na etapie rejestracji); Jeden Klient może założyć tylko jedno konto w Sklepie.
    •    W odniesieniu do Umowy o prowadzenie konta:
    •    zostaje ona zawarta z chwilą odebrania pod podanym przez Klienta adresem e-mail wiadomości potwierdzającej aktywację konta przez Sklep;
    •    Klient posiada dostęp do konta zabezpieczony ustalonym przez niego hasłem, które ma charakter poufny. Klient zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu
do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim,
    •    Po zalogowaniu do Konta, Klient może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji oraz korzystać z Usług zastrzeżonych dla Klientów zalogowanych,
    •    Umowa o prowadzenie konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony;
    •    Sprzedawca może usunąć konto Klienta z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
    •    Klient może w każdym czasie usunąć Konto. Usunięcia konta dokonuje się poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta lub poprzez przesłanie drogą mailową na adres Sprzedawcy prośby o usunięcie Konta Klienta,
    •    W przypadku usunięcia przez Klienta lub Sprzedawcę Konta Umowa o prowadzenie konta ulega rozwiązaniu.  
    •    W odniesieniu do świadczenia Usług Newslettera:
    •    Sprzedawca wysyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail informacje handlowe;
    •    Informacje przesyłane w ten sposób dotyczyć mogą ofert Produktów Sprzedawcy, aktualnych promocji oraz innych wiadomości dotyczących Sprzedawcy.
    •    Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w tygodniu i zawiera każdorazowo informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmiany adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.
    •    Z usługi może skorzystać każdy, kto posiada aktywne konto poczty elektronicznej i kto na stronie internetowej Sklepu wyrazi wolę korzystania z usługi Newslettera jednocześnie podając swój adres e-mail przy zakładaniu konta Klienta lub składaniu zamówienia lub też w wyniku kliknięcia linka w sekcji NEWSLETTER.
    •    Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.
    •    Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować
z usługi Newsletter klikając na link WYPISZ SIĘ. Sprzedawca może w z ważnych przyczyn w każdym czasie rozwiązać umowę na świadczenie usług Newslettera.
    •    W ramach korzystania z Usług, Klientowi nie wolno publikować ani przekazywać treści:
    •    sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich (w tym obraźliwych lub wulgarnych lub sprzecznych z zasadami przyzwoitości);
    •    nieprawdziwych lub nieaktualnych.
    •    Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Klientem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Sklepu, które nie wymagają założenia konta.
    •    Korzystanie z Usług opisanych w niniejszym dziale jest bezpłatne.
    •    Klientom nie wolno wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
    •    W celu korzystania ze Strony internetowej www.farbyonline.eu niezbędne jest spełnienie minimalnych następujących wymagań technicznych:
    •    posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu;
    •    posiadanie jednej z poniższych wersji przeglądarki internetowej:
    •    Apple Safari 5 i nowszy;
    •    Apple Safari Mobile;
    •    IE 9 i lepsze
    •    Mozilla Firefox w wersji min. 39
    •    Chrom w wersji min. 39;
    •    Opera
    •    Włączone pliki cookie i JavaScript w przeglądarce.
    •    Korzystając z Usług, Klient akceptuje treść Regulaminu wraz z załącznikami.
    •    Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: info@farbyonline.eu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.
    •    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

V. OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
    •    Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż produktów branży produkcyjnej/lakierniczej, w szczególności farb proszkowych
    •    Składanie Zamówień odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
    •    Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane bez rejestracji lub po zalogowaniu się do Sklepu na indywidualne konto Klienta.
    •    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego)
i mają one charakter wyłącznie informacyjny.
    •    Korespondencja związana z realizacją Zamówienia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie e-mail (na podany przez Klienta adres).

VI. ZAMÓWIENIA
    •    Warunkiem złożenia Zamówienia na Produkty prezentowane w Sklepie jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.
    •    W celu złożenia Zamówienia należy:
    •    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
    •    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
    •    w przypadku wyboru złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
    •    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
    •    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć „_________________”
    •    Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w terminie 1 dnia roboczego poprzez wysłanie Klientowi Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia na podany adres e-mail. Zawiera ono w szczególności: numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych Produktów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego.
    •    Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanego
przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki Umowy sprzedaży.
    •    Zamówienia realizowane będą w terminie 2 dni od dnia przesłania Potwierdzenia Przyjęcia zamówienia (w przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty jako sposobu płatności, termin ten biegnie od momentu czasu zaksięgowania należności z tytułu ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy). W tym terminie Sprzedawca dokonuje kompletacji Produktów i wysłania ich do Klienta. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu koniecznego do doręczenia Produktów Klientowi, który zależy od wybranego sposobu dostawy. Szacowany termin dostawy będzie przekazywany Klientowi w potwierdzeniu zamówienia. Okres ten w przypadku Konsumentów nie będzie dłuższy niż przewidziany w art. 5431 k.c. (30 dni).
    •    Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że oferta Klienta (Zamówienie) wiąże przez 2 dni robocze od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie
na adres e-mail wskazany przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, zgodnie z ust 3, wówczas oferta Klienta wygasa.
    •    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie. Informacje o dostępności Produktów podawane w Sklepie mają charakter szacunkowy.
    •    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klient zamiast Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia otrzymuje informacje o możliwości realizacji wyłącznie części Zamówienia. W takim przypadku Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub rezygnacja z całości Zamówienia). W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnej decyzji w terminie 2 dni roboczych, całe Zamówienie zostaje anulowane.
    •    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia w szczególności w przypadku:
    •    niedostępności Produktów objętych Zamówieniem;
    •    błędów w formularzu Zamówienia uniemożliwiających realizację,
    •    podejrzenia, że zakup został dokonany przez złośliwe oprogramowanie;
    •    gdy wskazane miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Polski;
w takim przypadku w terminie opisanym w ust. 3 Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie e-mail informacje o odmowie przyjęcia Zamówienia.
    •    W razie odmowy przyjęcia zamówienia lub anulowania Zamówienia, jeżeli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VII. CENY I PŁATNOŚCI
    •    Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, lecz co do zasady nie obejmują kosztów wysyłki/dostawy.
    •    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą Zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym Produkcie
jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
    •    Koszty wysyłki/dostawy mogą być naliczane odrębnie od każdego zamówienia w wysokości wskazanej na stronie zamówienia przed jego złożeniem (w koszyku Klienta). Koszty wysyłki mogą się różnić w zależności od ilości/gabarytów. Koszty dostawy może pokrywać Sprzedawca pod warunkiem przekroczenia przez Klienta określonej wartości netto zamówienia – o takim przypadku Klient będzie się dowiadywał przy wypełnianiu formularza zamówienia, przed jego złożeniem.
    •    W zakresie nieprzewidzianym w ust. 3, Cena Produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które powinien pokryć Klient. Koszty dostawy podawane są przed złożeniem Zamówienia
w koszyku Klienta.
    •    Możliwe są następujące sposoby płatności za Zamówienie:
    •    GOTÓWKĄ przy odbiorze Produktu u kuriera do dopuszczalnej wartości wskazanej przez przewoźnika, wartość pobrania nie może przekraczać kwoty 500 zł brutto  (opcja możliwa tylko dla klientów zarejestrowanych).
    •    Za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność na zasadzie przedpłaty (PAYU).
    •    W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności innej niż przy odbiorze, brak uiszczenia zapłaty za zakupione Produkty w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail.
    •    Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

VIII. DOSTAWA PRODUKTÓW
    •    Dostawy produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu odbywają się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    •    Klient zobowiązany jest w formularzu Zamówienia podać adres, na który ma zostać dostarczony Produkt. Zmiana adresu dostawy nie wywołuje skutków, gdy Produkty zostały
już wysłane na adres wskazany wcześniej.
    •    Dostawa Produktów odbywa się:
    •    przesyłką kurierską,
    •    poprzez odbiór osobisty w godzinach otwarcia biura.
    •    Po całkowitym skompletowaniu zamówionych Produktów i ich wysłaniu Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt (Potwierdzenie wysłania zamówienia). W potwierdzeniu wysłania zamówienia Sprzedawca określa szacunkowy przewidywany czas dostawy.
    •    Klient będący Konsumentem jest uprawniony, zaś niebędący Konsumentem jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w Zamówieniu Produktu, Produkt jest niezgodny z zamówieniem, są braki ilościowe lub jest uszkodzony (zwłaszcza paczka nosi znamiona uszkodzenia), Klient będący Konsumentem jest uprawniony (zaś niebędący Konsumentem jest zobowiązany) do spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Klient niebędący Konsumentem wszelkie widoczne wady Produktu zgłasza Sprzedawcy poprzez reklamację najpóźniej w ciągu 4 dni od otrzymania przesyłki. Niewykonanie obowiązków opisanych w niniejszym ustępie przez Klienta niebędącego Konsumentem zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowości w przesyłce. Reklamacje w tym względzie nie będą uwzględniane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie przesyłki – w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
    •    Sprzedawca dołącza do przesyłanego Zamówienia dowód zakupu w postaci paragonu albo faktury VAT.
    •    Obowiązki wskazane w ust. 4 niniejszego działu odnoszące się do Klienta niebędącego Konsumentem, nie dotyczą osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IX. REKLAMACJE I GWARANCJE
    •    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkty nowe oraz pozbawione wad.
    •    W razie stwierdzenia wad fizycznych zakupionych Produktów, Klient może wnieść reklamację, zawierającą określenie wad fizycznych zakupionych Produktów (w tym okoliczności i datę ich wystąpienia), w miarę możliwości dowód zakupu Produktów oraz żądanie Klienta mailem na adres: info@farbyonline.eu lub na piśmie na adres Euro Powder Polska sp. z o.o., Międzyrzecka 134, 43-382 Bielsko-Biała z dopiskiem „FarbyOnline.eu”.
    •    Wzór formularza zgłoszenia reklamacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
    •    Do roszczeń przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem w związku z wadami zakupionych Produktów zastosowanie znajdują art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
    •    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
    •    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach jak również na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Konsument może m.in.:
    •    zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
    •    zwrócić się do właściwej wojewódzkiego inspektora inpekcji handlowej, np. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowich, Województwo Śląskie, www.katowice.wiih.gov.pl z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
    •    zwrócić się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
    •    przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
    •    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych w formie paczki za pobraniem.
    •    Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego działu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
    •    Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:
    •    od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
    •    w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
    •    Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres mail: info@farbyonline.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Euro Powder Polska sp. z o.o., Międzyrzecka 134, 43-382 Bielsko-Biała (z dopiskiem "Zwrot FarbyOnline").
    •    Dla zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
    •    Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
    •    W przypadku odstąpienia od Umowy umowa zostaje uważana za niezawartą, zaś Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sklepowi Produktów niezwłocznie na adres Sprzedawcy wskazany w dziale I pkt 5 niniejszego Regulaminu nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
    •    Sklep zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności przez Konsumenta za pobraniem, zwrot należności nastąpi w sposób/na rachunek Konsumenta podany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    •    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
    •    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
    •    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
    •    Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
    •    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    •    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    •    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    •    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    •    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    •    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    •    w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
    •    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    •    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    •    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
    •    Postanowienia niniejszego działu X. Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    •    Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
    •    Niniejszy Regulamin wyłącza stosowanie do Umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym niebędącym Konsumentem wszelkich innych ogólnych warunków umów (wzorów umów) wydawanych, stosowanych lub uznawanych przez Klienta (klauzula defensywna).
    •    Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży obejmuje wyłącznie straty poniesione
w związku z tym przez Klienta i ograniczona jest do wysokości uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży. Sprzedawca odpowiada w pełnej wysokości w razie, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez niego umyślnie lub z tytułu rażącego niedbalstwa.
    •    Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawartej Umowy sprzedaży lub z nią związane w przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
    •    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    •    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
    •    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma jednak zastosowania do umów zawartych z Klientami przed wejściem w życie zmiany,
w szczególności nie wpływa na prawa Klienta wynikające z zawartych wcześniej umów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
    •    W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@farbyonline.eu lub pod numerem telefonu 33 506 50 51.
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI