Infolinia: pon.-pt. w godz. 7:30-15:30

Regulamin
sklepu Internetowego FarbyOnline

I. DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystającą z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub dokonującą Zamówienia w ramach Sklepu; Klientem w przypadku osób fizycznych może być wyłącznie osoba pełnoletnia;
 2. Konsument – oznacza Klienta, będącego osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą lub korzystającą ze Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Produkt – oznacza produkty ofertowane za pośrednictwem Sklepu;
 4. Sklep – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.farbyonline.eu, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów Produktów lub korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 5. Sprzedawca – oznacza EURO POWDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Międzyrzeckiej 134, 43-382 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000775852; NIP 5472211149 REGON 382789678, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł, nr telefonu: 33 506 50 01, adres email: info@farbyonline.eu;
 6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 9. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów/Produktu, określające ich rodzaj i liczbę, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i zawierające dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym sklep Internetowy FarbyOnline jest EURO POWDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Międzyrzeckiej 134, 43-382 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000775852; NIP 5472211149 REGON 382789678, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł, nr telefonu: 33 506 50 51, adres email: info@farbyonline.eu.
 2. Sklep funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę – za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.farbyonline.eu oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, każdy Klient zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązaniem się Klienta do przestrzegania jego postanowień.

III. OCHRONA DANYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE ADMINISTRATORA

 1. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Klientów w ramach korzystania ze Sklepu odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO”, polską Ustawą o ochronie danych osobowych oraz polską Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu jest EURO POWDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Międzyrzeckiej 134, 43-382 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775852; NIP 5472211149 REGON 382789678, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł, nr telefonu: 33 506 50 01, adres email: info@farbyonline.eu.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności prawa przysługujące Klientom w tym zakresie, a także podstawy przetwarzania danych udostępniane są Klientowi w momencie przekazywania przez niego danych osobowych (np. przy rejestracji konta) a następnie w każdej chwili dostępne są w Polityce prywatności oraz Polityce cookie dostępnej pod adresem.
 4. W ramach funkcjonowania Sklepu, zbierane są w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookie Klientów zapewniające prawidłowe działanie Sklepu, a także utrzymanie i zwiększenie jej funkcjonalności oraz prowadzenie zewnętrznych kampanii reklamowych. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności oraz Polityce cookie dostępnej pod adresem.
 5. Informacje o wykorzystywaniu wtyczek kierujących do portali społecznościowych dostępne są pod adresem.
 6. Informacje dla użytkowników Fanpage Administratora w portalu Facebook i Instagram dostępne są pod adresem.
 7. Informacje dla użytkowników Fanpage Administratora w portalu LinkedIn dostępne są pod adresem.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem strony www.farbyonline.eu Sprzedawca świadczy następujące bezpłatne Usługi:
  1. udostępniania i umożliwiania przeglądania oraz wyszukiwania przez Klientów produktów znajdujących się w Sklepie oraz umożliwiania Klientom dokonywania zakupów Produktów za pośrednictwem Sklepu;
  2. Usługi świadczone na podstawie umowy o prowadzenie konta, obejmujące prowadzenie indywidualnego konta Klienta, w ramach którego Klient:
   • uprawniony będzie do wprowadzania zmiany swoich danych podanych na koncie;
   • będzie miał dostęp do platformy internetowej Sklepu zawierającej informację o historii swoich Zamówień, statusach Zamówień itp.
  3. Newslettera – polegającego na przesyłaniu Klientom informacji handlowych drogą elektroniczną;
  4. Formularza kontaktowego umożliwiającego Klientom wysyłanie do Sprzedawcy wiadomości za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu.
 2. W ramach korzystania z Usług, Klientowi zakazane jest w szczególności:
  1. dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
  2. naruszanie przez Klientów w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych,
  3. w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie przez Klientów nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych,
  4. podejmowanie przez Klientów działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie i oprogramowanie Serwisu, w tym w szczególności podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji lub programów negatywnie oddziałujących na innych Klientów, Sprzedawcę bądź Sklep (tzw. wirusy, trojany, robaki, backdoory, złośliwe oprogramowanie),
  5. podejmowanie przez Klientów działań powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Klientem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Sklepu, które nie wymagają założenia konta.
 4. Korzystanie z Usług opisanych w niniejszym dziale jest bezpłatne.
 5. W celu korzystania ze Strony internetowej www.farbyonline.eu niezbędne jest spełnienie minimalnych następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu;
  2. posiadanie jednej z poniższych wersji przeglądarki internetowej:
   • Apple Safari 5 i nowszy;
   • Apple Safari Mobile;
   • IE 9 i lepsze;
   • Mozilla Firefox w wersji min. 39;
   • Chrom w wersji min. 39;
   • Opera;
   • Włączone pliki cookie i JavaScript w przeglądarce.
 6. Korzystając z Usług, Klient akceptuje treść Regulaminu wraz z załącznikami.
 7. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: info@farbyonline.eu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi w takiej samej formie, w jakiej otrzymał reklamację. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe reklamującego umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie.
 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

V. USŁUGI ŚWIADCZONE NA PODSTAWIE UMOWY O PROWADZENIE KONTA

 1. Do zawarcia Umowy, o której mowa w dziale IV ust. 1 lit. b) niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej, wypełnienie formularza rejestracji na stronie Sklepu oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji. Rejestracja wymaga prawidłowego wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe. Logowanie się na konto Klienta wymaga podania loginu i hasła (ustalonego indywidualnie przez Klienta na etapie rejestracji); Jeden Klient może założyć tylko jedno konto w Sklepie.
 2. Umowa o prowadzenie konta zostaje ona zawarta z chwilą odebrania pod podanym przez Klienta adresem e-mail wiadomości potwierdzającej aktywację konta przez Sklep.
 3. Klient posiada dostęp do konta zabezpieczony ustalonym przez niego hasłem, które ma charakter poufny. Klient zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim.
 4. Po zalogowaniu do Konta, Klient może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji oraz korzystać z Usług zastrzeżonych dla Klientów zalogowanych.
 5. Umowa o prowadzenie konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Sprzedawca może usunąć konto Klienta z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Klient może w każdym czasie usunąć Konto. Usunięcia konta dokonuje się poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta lub poprzez przesłanie drogą mailową na adres Sprzedawcy prośby o usunięcie Konta Klienta.
 8. W przypadku usunięcia przez Klienta lub Sprzedawcę Konta Umowa o prowadzenie konta ulega rozwiązaniu.

VI. NEWSLETTER

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom subskrypcję newsletter która to usługa polega na przesyłaniu Klientowi elektronicznych informacji handlowych (marketingowych) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Informacje przesyłane w ten sposób dotyczyć mogą ofert Produktów Sprzedawcy, aktualnych promocji oraz innych wiadomości dotyczących Sprzedawcy.
 3. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w tygodniu i zawiera każdorazowo informację o sposobie rezygnacji z usługi Newslettera lub zmiany adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.
 4. Z usługi może skorzystać każdy, kto posiada aktywne konto poczty elektronicznej i kto:
  1. na stronie internetowej Sklepu wyrazi wolę korzystania z usługi Newslettera jednocześnie podając swój adres e-mail przy zakładaniu konta Klienta lub składaniu zamówienia lub też w wyniku kliknięcia linka w sekcji NEWSLETTER,
  2. potwierdzi zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności i Polityką cookie,
  3. wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem tejże usługi.
 5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newslettera, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.
 6. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link WYPISZ SIĘ. Sprzedawca może z ważnych przyczyn, w każdym czasie, rozwiązać umowę na świadczenie usług Newslettera.

VII. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Formularz kontaktowy to funkcjonalności Sklepu, która umożliwia wysłanie do Sprzedawcy wiadomości za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu.
 2. Skorzystanie z usługi formularza kontaktowego wymaga potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności i Polityką cookie.
 3. W każdej chwili, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usługi formularza kontaktowego poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.

VIII. OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Sprzedawca prowadzi, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaż produktów branży produkcyjnej/lakierniczej, w szczególności farb proszkowych.
 2. Składanie Zamówień odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane bez rejestracji lub po zalogowaniu się do Sklepu na indywidualne konto Klienta.
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu oraz drogą mailową mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) i mają one charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Korespondencja związana z realizacją Zamówienia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie e-mail (na podany przez Klienta adres).

IX. ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia na Produkty prezentowane w Sklepie jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. w przypadku wyboru złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć „realizuj zamówienie”.
 3. W celu złożenia Zamówienia telefonicznie lub drogą mailową należy:
  1. skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: 33 506 50 01 lub na adres e-mail: info@farbyonline.eu,
  2. podać dane/informacje niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, tj. imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania/adres siedziby, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby), numer telefonu, adres e-mail, rodzaj oraz liczbę produktów, sposób dostawy.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w terminie 1 dnia roboczego, poprzez wysłanie Klientowi Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia na podany adres e-mail. Zawiera ono w szczególności: numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych Produktów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego, a w przypadku Zamówień złożonych telefonicznie lub drogą mailową także – fakturę proforma, koszt wysyłki/dostawy produktów albo informację o pokryciu kosztów dostawy przez Sprzedawcę, całkowity koszt Zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki Umowy sprzedaży.
 6. Zamówienia realizowane będą w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania Potwierdzenia Przyjęcia zamówienia (w przypadku Zamówień złożonych telefonicznie lub drogą mailową albo wyboru przez Klienta przedpłaty jako sposobu płatności, termin ten biegnie od dnia zaksięgowania należności z tytułu ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy). W tym terminie, Sprzedawca dokonuje skompletowania Produktów i wysłania ich do Klienta. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu koniecznego do doręczenia Produktów Klientowi, który zależy od wybranego sposobu dostawy. Szacowany termin dostawy będzie przekazywany Klientowi w potwierdzeniu zamówienia. Okres ten w przypadku Konsumentów nie będzie dłuższy niż przewidziany w art. 5431 k.c. (30 dni).
 7. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że oferta Klienta (Zamówienie) wiąże przez 2 dni robocze od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, zgodnie z ust. 4, wówczas oferta Klienta wygasa.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie. Informacje o dostępności Produktów podawane w Sklepie mają charakter szacunkowy.
 9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klient zamiast Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia otrzymuje informacje o możliwości realizacji wyłącznie części Zamówienia lub jej braku. W takim przypadku, Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub rezygnacja z całości Zamówienia). W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnej decyzji w terminie 2 dni roboczych, całe Zamówienie zostaje anulowane.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia w szczególności w przypadku:
  1. niedostępności Produktów objętych Zamówieniem;
  2. błędów w formularzu Zamówienia uniemożliwiających realizację, jeżeli Zamówienia zostało złożone za pośrednictwem Sklepu;
  3. niepodania wszystkich danych/informacji, o których mowa w ust. 3 lit. b powyżej lub podania błędnych danych/informacji uniemożliwiających realizację Zamówienia, jeżeli Zamówienie zostało złożone telefonicznie lub drogą mailową;
  4. podejrzenia, że zakup został dokonany przez złośliwe oprogramowanie;
  5. gdy wskazane miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Polski w takim przypadku w terminie opisanym w ust. 3 Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie e-mail informacje o odmowie przyjęcia Zamówienia.
 11. W razie odmowy przyjęcia zamówienia lub anulowania Zamówienia, jeżeli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

X. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, lecz co do zasady nie obejmują kosztów wysyłki/dostawy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą Zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 4. Koszty wysyłki/dostawy mogą być naliczane odrębnie od każdego zamówienia w wysokości wskazanej na stronie zamówienia przed jego złożeniem (w koszyku Klienta). Koszty wysyłki mogą się różnić w zależności od ilości/gabarytów. Koszty dostawy może pokrywać Sprzedawca pod warunkiem przekroczenia przez Klienta określonej wartości netto zamówienia – o takim przypadku Klient będzie się dowiadywał przy wypełnianiu formularza zamówienia, przed jego złożeniem. W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie lub drogą mailową Sprzedawca powiadomi Klienta o kosztach wysyłki/dostawy albo pokryciu kosztów dostawy przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w dziale IX ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 5. W zakresie nieprzewidzianym w ust. 4, Cena Produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które powinien pokryć Klient. Koszty dostawy podawane są przed złożeniem Zamówienia w koszyku Klienta.
 6. Możliwe są następujące sposoby płatności za Zamówienie:
  1. GOTÓWKĄ przy odbiorze Produktu u kuriera do dopuszczalnej wartości wskazanej przez przewoźnika, wartość pobrania nie może przekraczać kwoty 500 zł brutto (opcja możliwa tylko dla klientów zarejestrowanych).
  2. Płatnością internetową (za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność Paynow) - w formie przedpłaty.
  3. W przypadku składania zamówienia telefonicznie lub drogą mailową – na podstawie faktury proforma.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności:
  1. za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność na zasadzie przedpłaty, brak uiszczenia zapłaty za zakupione Produkty w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail;
  2. na podstawie faktury proforma, brak uiszczenia zapłaty za zakupione Produkty w terminie wskazanym na fakturze, spowoduje anulowanie Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail.
 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 9. Obsługa płatności internetowej dokonywana jest przez podmiot zewnętrzny obsługujący transakcje płatnicze, a Sprzedawca przekazuje temu podmiotowi dane osobowe Klientów korzystających z tejże metody płatności. W takim przypadku, podmiot zewnętrzny obsługujący transakcje płatnicze staje się niezależnym administratorem danych osobowych Klienta, które przetwarza celem przeprocesowania płatności.
 10. Podmiotem zewnętrznym obsługującym internetowe transakcje płatnicze za pośrednictwem platformy Paynow jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje o przetwarzaniu przez ten podmiot danych Klientów w związku z obsługą płatności internetowych można znaleźć w tym miejscu.

XI. DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Dostawcy Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu odbywają się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient zobowiązany jest w formularzu Zamówienia albo w wiadomości e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Sprzedawcy, podać adres, na który ma zostać dostarczony Produkt. Zmiana adresu dostawy nie wywołuje skutków, gdy Produkty zostały już wysłane na adres wskazany wcześniej.
 3. Dostawa Produktów odbywa się:
  1. przesyłką kurierską,
  2. poprzez odbiór osobisty w godzinach otwarcia biura.
 4. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych Produktów i ich wysłaniu Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt (Potwierdzenie wysłania zamówienia). W potwierdzeniu wysłania zamówienia Sprzedawca określa szacunkowy przewidywany czas dostawy.
 5. Klient będący Konsumentem jest uprawniony, zaś niebędący Konsumentem jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w Zamówieniu Produktu, Produkt jest niezgodny z zamówieniem, są braki ilościowe lub jest uszkodzony (zwłaszcza paczka nosi znamiona uszkodzenia), Klient będący Konsumentem jest uprawniony (zaś niebędący Konsumentem jest zobowiązany) do spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Klient niebędący Konsumentem wszelkie widoczne wady Produktu zgłasza Sprzedawcy poprzez reklamację najpóźniej w ciągu 4 dni od otrzymania przesyłki. Niewykonanie obowiązków opisanych w niniejszym ustępie przez Klienta niebędącego Konsumentem zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowości w przesyłce. Reklamacje w tym względzie nie będą uwzględniane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie przesyłki – w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
 6. Sprzedawca dołącza do przesyłanego Zamówienia dowód zakupu w postaci paragonu albo faktury VAT.
 7. Obowiązki wskazane w ust. 4 niniejszego działu odnoszące się do Klienta niebędącego Konsumentem, nie dotyczą osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XII. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkty nowe oraz pozbawione wad.
 2. W razie stwierdzenia wad fizycznych zakupionych Produktów, Klient może wnieść reklamację, zawierającą określenie wad fizycznych zakupionych Produktów (w tym okoliczności i datę ich wystąpienia), w miarę możliwości dowód zakupu Produktów oraz żądanie Klienta mailem na adres: info@farbyonline.eu lub na piśmie na adres Euro Powder Polska sp. z o.o., Międzyrzecka 134, 43-382 Bielsko-Biała z dopiskiem „FarbyOnline.eu”.
 3. Wzór formularza zgłoszenia reklamacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do roszczeń przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem w związku z wadami zakupionych Produktów zastosowanie znajduje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach jak również na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Konsument może m.in.:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2. zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej, np. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, Województwo Śląskie, www.katowice.wiih.gov.pl z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. zwrócić się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych w formie paczki za pobraniem.
 8. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego działu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:
  1. od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres mail: info@farbyonline.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Euro Powder Polska sp. z o.o., Międzyrzecka 134, 43-382 Bielsko-Biała (z dopiskiem "Zwrot FarbyOnline").
 3. Dla zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy umowa zostaje uważana za niezawartą, zaś Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sklepowi Produktów niezwłocznie na adres Sprzedawcy wskazany w dziale I ust. 5 niniejszego Regulaminu nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Sklep zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności przez Konsumenta za pobraniem, zwrot należności nastąpi w sposób/na rachunek Konsumenta podany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Postanowienia niniejszego działu XIII. Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin wyłącza stosowanie do Umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym niebędącym Konsumentem wszelkich innych ogólnych warunków umów (wzorów umów) wydawanych, stosowanych lub uznawanych przez Klienta (klauzula defensywna).
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży obejmuje wyłącznie straty poniesione w związku z tym przez Klienta i ograniczona jest do wysokości uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży. Sprzedawca odpowiada w pełnej wysokości w razie, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez niego umyślnie lub z tytułu rażącego niedbalstwa.
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawartej Umowy sprzedaży lub z nią związane w przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności aby:
  1. uwzględnić zmiany w usługach lub sposobie prowadzenia działalności (np. nowe usługi, funkcje, technologie, ceny czy korzyści);
  2. uwzględnić zmiany wynikające z regulacji prawnych lub regulacji związanych z bezpieczeństwem;
  3. zapobiec nadużyciom lub szkodom.

  Zmiana Regulaminu nie ma jednak zastosowania do umów zawartych z Klientami przed wejściem w życie zmiany, w szczególności nie wpływa na prawa Klienta wynikające z zawartych wcześniej umów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Klienci posiadający konto w Sklepie lub korzystający z usługi Newslettera zostaną powiadomieni drogą mailową o tejże zmianie z zachowaniem możliwości rozwiązania umowy o świadczeniu usług elektronicznych.

 8. W każdej chwili archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na żądanie Klienta.
 9. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres email: info@farbyonline.eu lub pod numerem telefonu 33 506 50 01.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI