Infolinia: pon.-pt. w godz. 7:30-15:30

sklepu internetowego FarbyOnline

Farbyonline logo


Podmiot prowadzący sklep internetowy FarbyOnline dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie w poufności przekazywanych – za pośrednictwem niniejszej strony internetowej – danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez spółkę EURO POWDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Międzyrzeckiej 134, 43-382 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000775852; NIP 5472211149 REGON 382789678 (zwana dalej także: „FarbyOnline” lub „Administrator”), pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.farbyonline.eu (zwanego dalej także: „sklep internetowy FarbyOnline”).

Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz informacją o plikach cookies. Wchodząc na stronę sklepu internetowego lub korzystając z niego i przekazując dane osobowe, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.

Sklep internetowy FarbyOnline zawiera odnośniki do innych stron oraz serwisów WWW. FarbyOnline nie odpowiadają jednak za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach/serwisach. Po przejściu na inne platformy internetowe, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej należącej do FarbyOnline.

§1. Słowniczek

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności wykorzystywane są poniższe pojęcia należy rozumieć je następująco:

 1. Administrator – należy przez to rozumieć spółkę EURO POWDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Międzyrzeckiej 134, 43-382 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000775852; NIP 5472211149 REGON 382789678, numer telefonu: 33 506 50 51, adres e-mail: info@farbyonline.eu (zwana dalej także: „FarbyOnline”);
 2. Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
 3. Polityka – należy przez to rozumieć niniejszy dokument stanowiący Politykę Prywatności oraz Informację o plikach cookies;
 4. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. Sklep, Sklep internetowy, Sklep internetowy FarbyOnline– należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.farbyonline.eu
 6. Użytkownik – należy przez to rozumieć, osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystającą z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną lub dokonującą zamówienia w ramach Sklepu internetowego FarbyOnline;
 7. Pliki cookies – należy przez to rozumieć, dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza sklep internetowy FarbyOnline. Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu (dalej także: „cookies”).


§2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu internetowego odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest EURO POWDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Międzyrzeckiej 134, 43-382 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000775852; NIP 5472211149 REGON 382789678.
 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu internetowego, w tym realizacji przysługujących Użytkownikowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 33 506 50 01
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@farbyonline.eu
 • pisemnie pod adresem: EURO POWDER Polska sp. z o.o., ul. Międzyrzecka 134, 43-382 Bielsko-Biała

W ramach korzystania przez Użytkownika ze sklepu internetowego, Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego, tj. w szczególności w zakresie:

 • obsługi i realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu)
 • realizacji usługi tzw. newslettera (imię, nazwisko, e-mail, firma),
 • obsługi formularza kontaktowego (imię, nazwisko, numer telefonu, firma, e-mail, NIP oraz inne dane przekazane przez Użytkownika w treści wiadomości/zapytania w zakładce „Kontakt” za pomocą umieszczonego tam formularza kontaktowego (np. informacje zawarte w treści zapytania),
 • tworzenia społeczności w social mediach, w tym Facebook i Instagram (nazwa firmy, adres, NIP).

Podstawa prawna, cel przetwarzania danych osobowych, a także okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od sytuacji, w jakiej dochodzi do przekazania danych osobowych Użytkownika Administratorowi. W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego FarbyOnline wyróżnia się w szczególności następujące podstawy, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych:

w zakresie obsługi i realizacji zamówienia:

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy sprzedaży, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj. przez czas realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,

w zakresie realizacji usługi tzw. „newslettera”:

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych oraz treści marketingowych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w formularzu bądź mailowo, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług;
 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów tj. przez czas prowadzenia newslettera przez Administratora, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
 • w zakresie obsługi formularza kontaktowego:
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika w momencie przesłania wiadomości/zapytania do Administratora, która jest niezbędna do odpowiedzi na przesłaną wiadomość/zapytanie, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj. przez czas obsługi zapytania/wiadomości, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia oraz podmioty współpracujące z Administratorem, takie, jak np.: księgowość, dostawca usług IT, podmiot realizujący płatności elektroniczne, podmiot realizujący wysyłki, podmioty świadczące usługi kurierskie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania danych do państw trzecich, będzie stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo danych.
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie stosuje profilowania w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego FarbyOnline, do korzystania z usługi newslettera, oraz formularza kontaktowego, a ich niepodanie skutkuje odpowiednio niemożliwością zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłki newslettera, czy też odpowiedzi na przesłaną wiadomość/zapytanie Użytkownika.

W każdej chwili Użytkownik ma prawo:

 • uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe Użytkownika, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO), 
 • żądania sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO),
 • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika (art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO).

Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Powyższe, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności szereg praw przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie, są przedstawiane Użytkownikom każdorazowo w klauzuli informacyjnej w momencie przekazywania przez nich danych osobowych, a następnie w każdej chwili dostępne są dla Użytkowników w niniejszej Polityce prywatności.

§3. Zasady ogólne

Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa, tj. w szczególności Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające:

 • szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Stosowane przez Administratora środki mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.

Administrator regularne ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 


§4. Informacja o plikach cookies

W trakcie korzystania ze sklepu internetowego w sposób automatyczny zbierane są niezbędne informacje zawarte w plikach cookies użytkowników, ażeby Sklep internetowy FarbyOnline mógł być prawidłowo wyświetlany Użytkownikowi.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (najczęściej małe pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu. Celem ich zbierania jest zwiększenie funkcjonalności Sklepu szczegółowo wskazane w ust. 4. Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. Ponadto, pliki cookies zazwyczaj gromadzą ogólne dane na temat lokalizacji Użytkownika, sposobu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu, czasu przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym etc.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego FarbyOnline oraz uzyskującym do nich dostęp są FarbyOnline tj. Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora (w zależności od zakresu wyrażonych zgód na Pliki cookies) w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika, w szczególności do wyświetlenia treści w wybranych przez Użytkownika języku (m.in. zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, dopasowanie treści reklam emitowanych w Sklepie oraz w sieci reklamowej);
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (m.in. mierzenie ruchu użytkownika na stronach);
 • niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Przechowywane informacje w Plikach cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.

Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania ze sklepu internetowego.

W ramach Sklepu internetowego FarbyOnline stosowany jest jeden zasadniczy rodzaj plików cookies: pliki niezbędne „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Biorąc pod uwagę cel, dla którego Administrator stosuje Pliki cookies, dzielą się ona na następujące rodzaje:

 • „niezbędne”– warunkujące otwarcie i korzystanie ze strony Sklepu internetowego FarbyOnline;
 • „funkcjonalne” - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „wydajnościowe”– zbierające informacje na temat sposobu korzystania ze Sklepu internetowego przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów;
 • „statystyczne”– służące do zliczania statystyk dotyczących Sklepu internetowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Sklepu mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), najczęściej w sekcji dotyczącej ustawień prywatności.

Celem ułatwienia zmiany ustawień własnych przez użytkownika, FarbyOnline umożliwiły w jasny i przystępny sposób wybór plików cookies (preferencje użytkownika) już z poziomu głównej strony Sklepu (baner cookie). Użytkownik ma możliwość wyboru jedynie niezbędnych Plików cookies lub także pozostałych (pkt 8 lit. b-d). Użytkownik, klikając w poszczególne ikony, ma możliwość szczegółowego zapoznania się z m.in. z celem przetwarzania oraz stosowanymi technologiami. Użytkownik ma także stałą możliwość kontrolowania dokładnych dat akceptacji, zmian lub odmowy w zakresie swoich ustawień prywatności.

Odnośnie najczęściej stosowanej przeglądarki Google Chrome, Administrator przedstawia, następującą ogólną instrukcję obsługi plików cookies:

 1. Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), następnie w zakładkę Ustawienia, 
 2. W sekcji „Prywatność” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia witryn”. 
 3. W sekcji „Pliki cookies i dane stron” można zmienić następujące ustawienia plików cookies: usuwanie plików cookies, domyślne blokowanie plików cookies, domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki, określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen.

Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej.

Brak obsługi niektórych Plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności Sklepu.

§5. Stosowane narzędzia (wtyczki)

FarbyOnline korzysta z poniżej wskazanych narzędzi dostępnych dla administratorów serwisów internetowych w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz optymalizacji swojej oferty. Większość z tych narzędzi pochodzi od dostawy Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii (dalej także: „Google”). Informacje generowane przez Pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na najbliższy serwer Google i tam przechowywane. W związku z tym dane są przesyłane – w zależności od lokalizacji użytkownika – na serwerze w Europie lub w Stanach Zjednoczonych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google, należy zapoznać się z ich polityką prywatności dostępną w tym miejscu: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy Zawarte są w niej w szczególności informacje o prawach użytkownika oraz ustawieniach opcji umożliwiających ochronę prywatności użytkowników.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Jednakże, Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Polityka prywatności Facebooka dostępna jest w tym miejscu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Pliki cookies zbierane są przez Administratora w szczególności z wykorzystaniem następujących narzędzi:
RODZAJ NARZĘDZIA / WTYCZKI
PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE (ODBIORCA DANYCH)
CEL
1) Google Analytics
2) Google reCAPTCHA
3) Google Fonts
4) Google Maps

Google, LLC z siedzibą w Mountain View (California, USA)
Mierzenie ruchu na Sklepie internetowym, tworzenie statystyk, określanie profilu użytkowników, analizowanie aktywności użytkowników, mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi, raportowanie o błędach

5) Facebook Pixel
Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (California, USA)
mierzenie efektywności kampanii reklamowych, wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom

§6. Postanowienia końcowe
• FarbyOnline zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
• Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.09.2021